Schrijf je in op de nieuwsbrief van Leuven voor Scholen! Klik op het pijltje rechts.

Onthardings- of vergroeningsplannen?

Oproep

Gepubliceerd

Projectoproep naar vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties, lokale overheden en POM’s voor ontharding en groen-blauwe inrichting van de bebouwde omgeving. 

Welke terreinen willen we aanpakken?

In het Vlaamse Gewest gelegen private en publieke delen van:

  • terreinen van onderwijsinstellingen 
  • terreinen van jeugdbewegingen 
  • bedrijventerreinen 
  • terreinen van zorginstellingen 
  • sportterreinen
  • terreinen in woonwijken en buurten 

Wie kan een project indienen?

De projectoproep richt zich tot vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties, lokale overheden en POM’s die de doelstelling willen realiseren op 1 of meerdere types van de vermelde terreinen.
Met ‘koepelorganisaties’ doelen we enkel op die organisaties die individuele verenigingen of organisaties werkzaam op het vlak van onderwijs, zorg, sport of jeugdbeweging omvatten en die de belangen van deze verenigingen of organisaties behartigen.

Doelstelling

De subsidie is bedoeld voor projecten die als doelstelling hebben ontharding en groen-blauwe inrichting van de bebouwde omgeving te realiseren. Met groen-blauwe inrichting wordt gedoeld op waterpartijen, planten, struiken en bomen met aandacht voor biodiversiteit, inheemse of streekeigen en bestuiversvriendelijke beplanting en een doordachte aanpak voor het beheer ervan. Ook moet er veel aandacht gaan naar watercaptatie en -infiltratie die bij voorkeur via natuurgebaseerde oplossingen wordt gerealiseerd. De deelnemers moeten ook bekijken of ze de nieuwe natuur die ze gaan aanleggen kunnen verbinden met reeds bestaande natuur rond het terrein. Waar mogelijk moeten groen-blauwe verbindingen worden nagestreefd in het project. 

Wat verwachten we?

De projectindiener dient 1 subsidieaanvraag in die bestaat uit minstens 3 subprojecten, waarbij het terrein in de bebouwde omgeving onthard en kwalitatief groen-blauw wordt ingericht.

Elk subproject vindt plaats op een andere locatie en enkel terreinen die toegankelijk zijn voor minstens 100 mensen komen in aanmerking.

De projectindiener moet voor alle subprojecten op zoek gaan naar deelnemers en deze moeten gekend zijn bij en vermeld worden in de projectaanvraag. 

De projectindiener moet zorgen dat er expertise rond ontharding en groen-blauwe inrichting aanwezig is en dat hij de deelnemers actief kan begeleiden bij de realisatie van ieder subproject. Indien hij die expertise zelf niet heeft of deze begeleiding zelf niet kan voorzien, moet hij hiervoor een partner onder de arm nemen. Deze expertise moet bij de aanvraag van het project bekend zijn en beargumenteerd worden. Deze kosten kunnen volgens de vermelde percentages worden ingebracht voor de subsidie. 

Bij het vormgeven en uitvoeren van de subprojecten moeten zoveel mogelijk mensen worden betrokken en/of geïnformeerd

Daarnaast moet er aandacht zijn voor een multiplicatoreffect. Dit kan door het belang en het positieve karakter van het (sub)project te delen met de sector, buurt of met andere lokale overheden en door daarnaast leerpunten en resultaten na het leertraject beschikbaar te stellen. Het departement engageert zich namelijk om een leertraject op te zetten dat de leerpunten uit deze oproep nadien breed verspreidt.

Met deze oproep willen we zo’n groot mogelijke oppervlaktes ontharden en klimaatadaptief inrichten. Toch stellen we geen minimumoppervlakte voorop. Even belangrijk is de kwaliteit van het finaal resultaat.  

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt minimaal 150.000 € en maximaal 245.000 € per project. Dit bedrag wordt vervolgens verdeeld over de subprojecten. We subsidiëren maximaal 75% van de totale projectkosten exclusief btw. De subsidie wordt toegekend met inachtneming van de ‘de minimis’ voorwaarden van steun volgens Verordening (EU) nr. 1407/2013.

Minimaal 90% van de subsidie moet gaan naar kosten voor de terreinrealisatie (onthardingswerken en groen-blauwe inrichting) en omkadering, waaronder expertenbegeleiding, en de voorbereidende werken die nodig zijn om deze te realiseren. Maximaal 10% mag gaan naar kosten voor het creëren van betrokkenheid en het bekomen van het multiplicatoreffect. 

Stel u kandidaat

Indienen kan online tot uiterlijk 8 augustus 12u.

Documenten

Lees het reglement

pdf bestandSubsidiereglement-groenblauweparels.pdf (121 kB)

Infosessie op 2 mei