Deadline aanvraag subsidie School 2030 met één week verlengd! Ultieme datum: 8 mei!

Integreer de SDG's op school

Waarom?

MOS helpt scholen hun blik te verruimen en laat hen zien dat ook zij een belangrijke rol spelen in het bereiken van de 17 doelstellingen. Met SDGs@school beschikken scholen over verschillende tools om de SDG's te integreren in een duurzame schoolwerking. 

Het SDG-kompas is bedoeld als een werkinstrument. Het wijst de weg om de schoolwerking en het curriculum op te hangen aan de SDG's met een ruime blik op de wereld en de omgeving. Met het SDG-kompas maak je eerst van je school een blauwdruk die in kaart brengt hoe de werelddoelen al aan bod komen. Door deze oefening te doen wordt duidelijk hoe de werelddoelen nog beter geïntegreerd kunnen worden op school- en klasniveau. Of hoe je duurzaam denken en handelen op school aan de 17 werelddoelen kan aftoetsen.

De SDG-ideeënbox biedt inspiratie om met de SDG's aan de slag te gaan en de SDG-woordenwolk en -impactroos bevorderen systeemdenken aan de hand van de SDG's. 

Hoe?

Om de SDG's te bereiken voor 2030 moet iedereen meewerken, ook scholen! Scholen hebben bovendien een bijzondere opdracht om kinderen en  jongeren de nodige kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten mee te geven om mee te werken aan de SDG's. Heel wat SDG's kunnen gelinkt worden aan onderwijsdoelen (zowel aan vakspecifieke als aan transversale doelen). Werken aan SDG's op school gaat echter niet enkel over “wat” (welke inhouden), maar ook (en vooral) over “hoe”. Deze principes van educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschapseducatie zijn daarbij richtinggevend. 

  • Systemisch denken

De SDG's zijn doelstellingen voor de planeet, een dynamisch en complex systeem. Daarom is systeemdenken een erg belangrijke voorwaarde om aan de slag te gaan met de SDG's. Systeemdenken is een andere manier van kijken naar en denken over de werkelijkheid. In plaats van een focus op afzonderlijke onderdelen van een systeem, ligt de focus van systeemdenken op het ontdekken van relaties, verbanden, interacties,.... om complexe systemen beter te begrijpen. 

De SDG's zijn één en ondeelbaar. Een doelstelling kan men niet bereiken zonder te werken aan andere doelstellingen of, wat positief kan zijn voor één doelstelling kan dan weer negatief uitdraaien voor een andere. Systemisch denken over de SDG's is daarom cruciaal voor het opstellen van beleid, in het onderwijzen over deze thema’s, en in het ontwikkelen van acties. 

  • Kritische houding

    Voor elke SDG is er een educatieve dimensie opgenomen in het SDG-kompas. Het is belangrijk om steeds te vertrekken vanuit feiten en actualiteit en hierover kritisch na te denken. 
  • Ervaringsgericht leren en het ontwikkelen van aanverwante competenties

SDGs@school wil ervaringsgericht leren (ontdekken, onderzoeken, verkennen experimenteren…) met de SDG's stimuleren. Door het universele en geïntegreerde karakter van de SDG's heeft het ook veel raakvlakken met aanverwante competenties zoals mediawijsheid, debat- en overlegvaardigheden, toekomst-denken, transitie-denken, …

  • Lokale én wereldwijde focus

De SDG's zijn universeel. Het is dan ook cruciaal om niet alleen de school, haar omgeving of België te beschouwen, maar de hele wereld rondom ons. In het opstellen van beleid, in het onderwijzen rond deze thema’s, en in het ontwikkelen van acties, moeten zowel lokaal relevante thema’s als het globale aspect meegenomen worden.

Aanbieder

MOS

Meer info

Werken aan de SDG's op school

Meer info over  over educatie voor duurzame ontwikkeling:

Meer info over wereldburgerschapseducatie:

Kostprijs

gratis