Schrijf je in op de nieuwsbrief van Leuven voor Scholen! Klik op het pijltje rechts.

Onze missie

Wat zeggen onze Leuvense schepenen over School 2030?

“We zijn ervan overtuigd dat scholen een belangrijke rol kunnen spelen op weg naar een klimaatneutrale stad. Jongeren toonden ons in het verleden duidelijk dat ze wakker liggen van het klimaat en dat zij initiatief willen nemen om de toekomst van hun generatie vandaag veilig te stellen. Scholen kunnen hierin een belangrijke hefboom zijn. Zij kunnen jongeren inspireren, opleiden en experimenteerruimte geven. Tegelijkertijd kunnen ze ook zelf het goede voorbeeld geven naar de bredere stad toe”, 

Lalynn Wadera
schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen

“Leuven klimaatneutraal maken kunnen we niet alleen. We rekenen daarvoor op Leuvenaars, bedrijven, organisaties, maar zeker ook op scholen. Heel wat gemotiveerde leerkrachten en directies hebben de voorbije jaren al stappen gezet op het vlak van duurzaamheid. Maar het is belangrijk dat we allemaal een versnelling hoger schakelen, om zo onze klimaatambities waar te maken. Daarom hebben we samen met een aantal organisaties het netwerk School 2030 in het leven geroepen. Dit sterk samenwerkingsverband zal scholen op maat begeleiden in het opstellen van een jaarlijks actieplan en verder ondersteunen.”

David Dessers
schepen van klimaat, duurzaamheid, mobiliteit, landbouw en consumptie

“Jongeren krijgen een belangrijke plaats in het netwerk. Men zegt soms dat het klimaatthema van de radar is geduwd door de coronacrisis. Maar dat is niet het geval! Het thema ‘duurzaamheid’ staat nog steeds hoog op de agenda bij jongeren en ze vragen dat er in hun scholen nog meer actie wordt ondernomen. Met School 2030 komen we tegemoet aan hun wensen. Samenwerking over de schoolnetten, over de scholen, met leerlingenraden, oudercomités en middenveldorganisaties zal een extra dynamiek genereren die de partners afzonderlijk nooit kunnen realiseren. Met MIJNLEUVEN staan we klaar om onze schouders onder School 2030 te zetten en de jongeren te begeleiden om hun concrete projecten mee uit te werken.”

Dirk Vansina
schepen van jeugd, openbare werken, restauraties en burgerzaken

Wat doen we?

In lijn met de ambities van het Klimaatactieplan van de stad en de Roadmap 2025 -2035-2050 van Leuven 2030 helpen we Leuvense scholen om elk jaar iets meer klimaatneutraal te worden.  De tijd van versnipperde en eenmalige acties is voorbij. School 2030 ondersteunt jullie bij het geïntegreerd opstellen en uitvoeren van een langetermijnaanpak. We werken samen: resultaatgericht, efficiënt en geïntegreerd.

Onze focus ligt dus op volgende drie doelstellingen voor de komende jaren:

  • het implementeren van een whole school approach
  • het reduceren van CO₂
  • het inzetten op attitude-vorming en bewustwording

Zo'n klimaataanpak vraagt inzet op vele facetten van de schoolorganisatie. Om te voorkomen dat we blijven steken in losstaande acties wordt elke Leuvense school ondersteund bij het opstellen van een meerjarenplan waarbij men intenties formuleert en concrete doelstellingen uitzet om de omslag te realiseren naar naar een duurzaam schoolbeleid en een (bijna-)klimaatneutrale werking.  

Dit meerjarenplan laat elke school toe om haar langetermijnperspectief tastbaar te maken via tussentijdse, haalbare stappen. Tegelijk krijgen scholen ook zicht op elkaars ambitie en engagement. We leren gerichter van elkaar door elkaars ambitie en engagement explicieter te maken. Door rapportering op het plan creëren we een soort van referentiekader binnen de Leuvense scholengemeenschap, die de inspanningen naar een hoger niveau moeten stuwen.

Scholen kunnen voor die oefening ondersteuning krijgen. Daarna gaan ze zelf aan de slag - al dan niet met subsidies - of kunnen ze putten uit het inhoudelijke en het consultancy-aanbod. Hierbij ontvang je advies, steun en inspiratie op vlak van infrastructuur & logistiek, (aankoop)beleid, financiering en educatie.

De ‘wholeschool-approach' die als inhoudelijk model naar voren wordt geschoven is opgebouwd rond vier domeinen en bestaat uit uiteenlopende en elkaar onderling versterkende acties die ingrijpen op alle aspecten van de schoolorganisatie:

Logistiek & infrastructuur

Scholen monitoren en verminderen hun energieverbruik ; bouwen BEN (bijna energie-neutraal)

Scholen en jongeren sluiten aan bij acties uit de Roadmap, het Leuvense klimaatactieplan en andere CO₂-reducerende initiatieven van partners uit het samenwerkingsverband ;

Scholen en jongeren nemen deel aan smart city-projecten & citizen-science-projecten.

Aankoopbeleid & interne beleidsvoering

Scholen hanteren systematisch een duurzaamheidstoets in hun (interne) beleidsvoering, aankoopbeleid en besluitvormingsproces.

Financiering

Scholen kunnen beroep doen op een flexibel subsidiereglement

Al doende verkennen we met scholen nieuwe (terug)verdienmodellen

Edu-actie

Scholen kunnen beroep doen op een kwaliteitsvol educatief aanbod rond het thema milieu en klimaat, ondersteund door een hapklare menukaart en een flexibel subsidiereglement;

Scholen nemen klimaatthema’s structureel op in de schoolwerking & het curriculum ;

Jongeren en leerkrachten zetten CO₂-reducerende acties op binnen en buiten de school(m)uren.

Lees hier meer over de "whole school approach" en vind inspiratie in de actiefiches op de menukaart.

Wie zijn we?

Stad Leuven (dienst onderwijs, duurzaamheid en jeugd), de provincie (de MOS-werking en het project Energieke Scholen), Leuven 2030 en partners zoals Rikolto, Mobiel 21, EcoWerf, Djapo, GoodPlanet, ... bundelen hun krachten in School 2030. Dit structureel samenwerkingsverband biedt het Leuvense onderwijsveld een conceptueel en organisatorisch kader om hun plannen, engagementen en acties een plaats te geven in een groter geheel. Samen gaan we de klimaatuitdaging aan.

Waarom doen we het?

Ten eerste vormen onze jongeren een cruciale scharniergeneratie bij het maken van de omslag naar een fossielvrije samenleving. Zij zullen het sterkst geconfronteerd worden met de impact van de klimaatwijzigingen. Tegelijk zijn ze nog niet vastgeroest in gewoonten.  Laten we met alle Leuvense scholen hun engagement versterken en via onderwijs hun duurzaam gedrag helpen boosten. Laten we mee het voorbeeld geven door ook de eigen school-uitstoot te verlagen. Zo nemen we mee een inspirerende rol op in het klimaatverhaal, werken we aan sociale rechtvaardigheid en zetten we Leuven op de kaart als één van de Europese koplopers bij het aanpakken van de klimaatcrisis. 

Teken het charter en doe mee!